Författare: Eva Ekeroth

Energinytt september 2022

Den nya energigruppen har till uppgift att titta på energiförbrukning och komma med råd för att dämpa kostnadsökningar, och för att vi på sikt förmodligen måste spara energi för att det ska räcka till alla.

Föreningen har haft en ganska jämn förbrukning som dock minskade märkbart då glödlampor byttes till ledlampor. Samtliga är nu bytta utom de fyra i entréhallen där hela armaturerna i så fall måste bytas. En kostnad som inte motiveras av den besparing som kan göras.

Några tips till medlemmarna:

 • Tvätta fulla maskiner i tvättstugan såväl som i lägenheten.
 • Duscha i stället för att bada.
 • Låt inte varmvatten rinna i onödan, varken när du duschar eller annan användning.
 • Stäng av termostaten i elementet när du vädrar.
 • Vädra med måtta, om det är för varmt i lägenheten kan du sänka värmen på elementet.

Det är ganska små insatser, men om förändringen görs i alla 54 lägenheter så ger det resultat.

Medlemsnytt september 2022

Stort tack till arrangörerna av korvgrillningen!

Hälsonytt
Gymnastiken är i full gång på plan 15.
Dambastun är varm 18:00 på tisdagar och herrbastun 17:00 på torsdagar.
Den 5:e Covid-vaccinationen kunde alla över 65 få den 22 september.

Tekniska gruppen
Översyn av rökgasfläktar har genomförts.
Lampor i allmänna utrymmen har bytts till ledbelysning.
Vi testar luftrenare i soprummet.

Fastigheten
Tack till gröna gruppen för skötsel av våra välplanerade rabatter.
Soptunnorna är tillbaka i ursprungsläge.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och stabil. Styrelsen håller ett vakande öga på förbrukningen av el, värme och vatten.
En elbesparingsgrupp har startats.

Laddstolpar
Ytterligare en laddstolpe kommer att monteras under hösten/vintern.

Planerade aktiviteter
Kaffestund
Filmkväll den 28 september
Pubkväll någon gång i oktober.
Julfest 3 december.

Medlemsnytt juli 2022

Stort tack till festkommittén som ordnade en fantastisk sommarfest med god mat och trevlig underhållning.

Såväl gymnastiken som dam- och herrbastun har sommaruppehåll, men startar igen i höst.

Tekniska gruppen rapporterar att stamspolning genomfördes i början av maj.

Gröna gruppen har ställt om från ”vårbruk” till sommarunderhåll. Dessutom har bänkarna i pergolan tvättats och behandlats.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att slänga skaldjursrester i dubbla papperspåsar för att undvika dålig lukt i soprummet.

Styrelsen har också undersökt möjligheten att friköpa vår tomt från kommunen. På grund av de väntade räntehöjningarna har ett friköp bedömts vara allt för dyrt och styrelsen har därför beslutat att inte gå vidare med ärendet.

Två laddstolpar är nu installerade på parkeringsplatserna nr 2 och nr 11.

I fortsättningen kommer inte huspärmen att uppdateras. Den kommer istället att ersättas av informationen här på webbsidan. Undantaget är fyra sidor varav de tre första även i fortsättningen kommer att delas ut i postfacken:

 • Vår medlemsförförteckning.
 • Prislista för lokalhyra av samlingslokalen samt hyra av gästlägenheten.
 • Listan över rekommenderade hantverkare.
 • Förteckning över frivilliggrupperna kommer enbart sättas upp i anslagstavlan entrén plan 1.

Kommande aktiviteter under hösten 2022:

 • Grillkväll, dock inget datum satt ännu.
 • Nästa styrelsemöte hålls 2022-09-05.

Medlemsnytt Maj 2022

Planen på ett nytt höghus framför oss är stoppad!

Glädjen var stor efter stadsbyggnadsnämndens möte den 28 april 2022 när det visade sig att nämnden beslutat att avbryta planarbetet (se nedan).

Anita Bengtsson har tackat alla för det stöd vi fått och på Facebook-gruppen Stoppa höghusbygget skriver hon:

”Vi är tacksamma för att vi bor i ett land där man får protestera och där politiker lyssnar på medborgarna och kan ändra uppfattning, och med det beslut. Det är en seger för demokratin!”

Utdrag ur stadsbyggnadsnämndens protokoll:

§ 16
Del av Grimsta 1:2, Hässelby Strand, Dnr 2020-13965-54
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller
m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD):


1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet
samt att därutöver anföra följande:

Staden växer i en historisk takt vilket innebär att de flesta
områden behöver tåla viss förtätning. Vi anser att det
föreslagna bostadshuset utgör ett väl gestaltat komplement
till befintliga punkthus vid Medsolsbacken.

Planområdet ligger precis framför ett så kallat 55+hus där
många äldre bor, flera med nedsatt rörelseförmåga. Väl
fungerande seniorboenden är viktiga för äldre
stockholmares livskvalitet och bidrar till positiva
flyttkedjor. Placeringen av det nya huset får betydande
påverkan på såväl utsikt, ljusförhållanden samt möjlighet
till utevistelse för dem som bor i 55+huset. Stockholm ska
vara en stad för alla i livets samtliga skeden. Äldre ska
kunna bo kvar i den stadsdel där de bor eller där de själva
önskar bosätta sig. Vi anser inte att det i detta fall är
försvarbart att försämra de äldres boendekvaliteter på det
sätt som planförslaget skulle innebära, och väljer därför att
avbryta planarbetet.


Planförslaget innefattar även ett LSS-boende, en
boendeform som det behövs mer av i staden. Det är därför
angeläget att snarast möjligt hitta en ny plats för de
föreslagna LSS-bostäderna så att dessa kan realiseras.


Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd m.fl.
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets
förslag.

Medlemsnytt Mars 2022

Hälsonytt
Gymnastiken är i full gång på måndagar.
Dam- och herrbastu på tisdagar respektive torsdagar är också igång.
Fjärde sprutan med Covid-vaccin har erbjudits alla över 80.

Fastigheten
Gröna gruppen är igång med ”vårbruket”.
Ny fimpkruka kommer att sättas ut på framsidan.
Belysningen i entrén på plan 1 ska rengöra armaturerna och byta glödlampor.
Installationen av laddstolpar är försenad. Eventuellt kommer de under vecka 13.
Stamspolning utförs under vecka 19.

Stoppa höghusbygget
Höghusgruppen har haft möten med politiker.

Kommande aktiviteter
Pubkväll fredag den 1 april.
Filmkväll planeras någon gång i maj.
Vårfest lördag den 21 maj.
Årsstämma hålls onsdag 1 juni.

Medlemsnytt Januari 2022

Högtrycksspolning av stammarna planeras under våren.

Höghusgruppen anordnade en demonstration utanför Hässelby slott den 16:e december då stadsdelsnämnden skulle ta ställning till höghusbygget. Uppslutningen var god och lokaltidningen Mitt i skrev om protesterna.

Stadsdelsnämndens ordförande och vice ordförande bedyrade att ledamöterna var eniga med oss om det olämpliga i att bygga ett höghus på den lilla plätten. Trots det blev besvikelsen stor när mötesprotokollet blev offentligt och, enligt vår uppfattning, inte tillräckligt tydligt tog avstånd från bygget.

Extra stämma hölls i november 2021 för att diskutera laddstolpar för el-bilar.

← Föregående sida