Månad: maj 2022

Medlemsnytt Maj 2022

Planen på ett nytt höghus framför oss är stoppad!

Glädjen var stor efter stadsbyggnadsnämndens möte den 28 april 2022 när det visade sig att nämnden beslutat att avbryta planarbetet (se nedan).

Anita Bengtsson har tackat alla för det stöd vi fått och på Facebook-gruppen Stoppa höghusbygget skriver hon:

”Vi är tacksamma för att vi bor i ett land där man får protestera och där politiker lyssnar på medborgarna och kan ändra uppfattning, och med det beslut. Det är en seger för demokratin!”

Utdrag ur stadsbyggnadsnämndens protokoll:

§ 16
Del av Grimsta 1:2, Hässelby Strand, Dnr 2020-13965-54
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller
m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD):


1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet
samt att därutöver anföra följande:

Staden växer i en historisk takt vilket innebär att de flesta
områden behöver tåla viss förtätning. Vi anser att det
föreslagna bostadshuset utgör ett väl gestaltat komplement
till befintliga punkthus vid Medsolsbacken.

Planområdet ligger precis framför ett så kallat 55+hus där
många äldre bor, flera med nedsatt rörelseförmåga. Väl
fungerande seniorboenden är viktiga för äldre
stockholmares livskvalitet och bidrar till positiva
flyttkedjor. Placeringen av det nya huset får betydande
påverkan på såväl utsikt, ljusförhållanden samt möjlighet
till utevistelse för dem som bor i 55+huset. Stockholm ska
vara en stad för alla i livets samtliga skeden. Äldre ska
kunna bo kvar i den stadsdel där de bor eller där de själva
önskar bosätta sig. Vi anser inte att det i detta fall är
försvarbart att försämra de äldres boendekvaliteter på det
sätt som planförslaget skulle innebära, och väljer därför att
avbryta planarbetet.


Planförslaget innefattar även ett LSS-boende, en
boendeform som det behövs mer av i staden. Det är därför
angeläget att snarast möjligt hitta en ny plats för de
föreslagna LSS-bostäderna så att dessa kan realiseras.


Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd m.fl.
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets
förslag.

Medlemsnytt Mars 2022

Hälsonytt
Gymnastiken är i full gång på måndagar.
Dam- och herrbastu på tisdagar respektive torsdagar är också igång.
Fjärde sprutan med Covid-vaccin har erbjudits alla över 80.

Fastigheten
Gröna gruppen är igång med ”vårbruket”.
Ny fimpkruka kommer att sättas ut på framsidan.
Belysningen i entrén på plan 1 ska rengöra armaturerna och byta glödlampor.
Installationen av laddstolpar är försenad. Eventuellt kommer de under vecka 13.
Stamspolning utförs under vecka 19.

Stoppa höghusbygget
Höghusgruppen har haft möten med politiker.

Kommande aktiviteter
Pubkväll fredag den 1 april.
Filmkväll planeras någon gång i maj.
Vårfest lördag den 21 maj.
Årsstämma hålls onsdag 1 juni.