Underhåll av lägenheten

Huvudbestämmelse enligt Bostadsrättslagen (BrL):

  • Föreningen är skyldig att hålla huset och marken i gott skick.
  • Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.

Här ingår att åtgärda skador som uppkommit genom förslitning, eget och annans vållande eller olyckshändelse.
Undantag från detta är stamledningar, brandskador och ohyra som föreningen svarar för, om det inte uppstått genom vårdslöshet eller försummelse från bostadsrättshavaren.

Vad ingår i underhållsansvaret?

Vad som ingår och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.
Till lägenheten räknas normalt golv, väggar och tak, inredning och utrustning i kök och badrum, glas och bågar i fönster, innerdörrar och ytterdörrens insida, sanitetsgods, toalettstol, avloppsrensning och kranpackningar.

Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen.
Vattenskador orsakar stora kostnader och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Toaletten får endast användas till det den är tänkt för: urin, avföring och toalettpapper. Allt annat riskerar att orsaka stopp i avloppet.
Diskmaskinen måste vara fackmässigt ansluten till kallvatten och avlopp.
Vattenavstängning för diskmaskin på köksblandare samt plastlåda under diskmaskinen för vattenavrinning vid läckage är absoluta krav. Duschkabin ska ha öppning mot golv för avrinning mot golvbrunn.

Till lägenhetens underhåll hör även regelbunden rengöring av köksfläkten inklusive filter.

Sortera ditt avfall.

Kärl för glas, metall, tidningar, matavfall, papp samt mindre el-avfall finns i soprummet på plan 1. Skulle de vara fulla finns en återvinningsstation 50 meter från porten längs Maltesholmsvägen, intill betalparkeringen.

Undvik att spola ner fett i vasken då det leder till stopp i avloppet. Överblivet fett kan samlas i en petflaska och lämnas till Miljöstationen. Närmsta finns i Vällingby vid OKQ8. Med jämna mellanrum kommer också en mobil miljöstation till Maltesholmsgränd, intill kyrkan. Är det en mindre mängd kan du slänga flaskan i soporna. Torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar ur den. Släng sedan hushållspappret bland matavfallet. Källa: Stockholms stad.

Närmsta återvinningscentral finns i Lövsta.