Underhåll av lägenhet

     

    Brf GÄSTSALEN 4

Underhåll av lägenhet

Huvudbestämmelse enligt Bostadsrättslagen (BrL)


Föreningen är skyldig att hålla huset och marken i gott skick.


Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.

Här ingår att åtgärda skador som uppkommit genom förslitning, eget och annans vållande eller olyckshändelse.

Undantag från detta är stamledningar, brandskador och ohyra som föreningen svarar för om det inte uppstått genom vårdslöshet eller försummelse från bostadsrättshavaren.


Vad ingår i underhållsansvaret?


Vad som ingår och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas normalt golv, väggar och tak, inredning och utrustning i kök och badrum, glas och bågar i fönster, innerdörrar och ytterdörrens insida, sanitetsgods, toalettstol, avloppsrensning och kranpackningar.

Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen.

Diskmaskinen måste vara fackmässigt ansluten till kallvatten och avlopp.

Vattenskador orsakar stora kostnader och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Till lägenhetens underhåll hör även rengöring av köksfläkten inklusive filter.


Så om du tänker ta hem bygglovsgänget lyssna med styrelsen först!